نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
نام محصول  یکپارچه خدماتی کاربردی تک کاربره
امتیاز
قیمت  3800000 تومان
مشخصات کلی و پایه

این نسخه شامل:

حسابداری کاربردی (71072) خزانه داری کاربردی (71082) بازرگانی کاربردی (71002) اموال کاربردی (71042)