نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
پنج‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰
نام محصول  رأس چك
امتیاز
قیمت  117000 تومان
مشخصات کلی و پایه

با اين امكان ميتوان به دو روش اتوماتيـك و غير اتوماتيك رأس تاريخي چكهـاي دريافتي و يا پرداختي را محاسبه نمود.
این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه های نرم افزار هلو (شامل کدهای :
11 12 21 22 31 32  ) که فاقد آن است  می باشد.