ماهيت حساب چيست ؟

معادله اصلي حسابداري شامل بخش دارايي در سمت راست و بدهي ها و سرمايه در سمت چپ مي باشد و کليه حساب ها (به استثناي حساب هاي انتظامي) با توجه به نوع خود مربوط به سمت راست معادله و يا سمت چپ آن مي باشند : دارايي = بدهي + سرمايه | مشاوره , ارسال و نصب رایگان 02144032511

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
سه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲

ماهيت حساب چيست ؟

پنج‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۵ | 12:430 نظر7834 بازدید

معادله اصلي حسابداري شامل بخش دارايي در سمت راست و بدهي ها و سرمايه در سمت چپ مي باشد و کليه حساب ها (به استثناي حساب هاي انتظامي) با توجه به نوع خود مربوط به سمت راست معادله و يا سمت چپ آن مي باشند :
                                             دارايي = بدهي + سرمايه
با توجه به اينکه هر نوع رويداد مالي باعث ايجاد تغيير در حساب ها و افزايش يا کاهش آنها شده و به دنبال آن باعث تغيير در معادله فوق مي گردد بايد ثبت گردد.
بر اساس قواعد حسابداري ، بخش سمت راست معادله حسابداري داراي ماهيت بدهکار و سمت چپ آن داراي ماهيت بستانکار مي باشد و به همين دليل
به حساب هايي که متعلق به سمت راست معادله حسابداري مي باشند "حساب با ماهيت بدهکار" و به حساب هايي که متعلق به سمت چپ معادله حسابداري مي باشند  "حساب داراي ماهيت بستانکار" گفته مي شود .
براي ثبت تغييرات ايجاد شده در حساب هاي مذکور از "سند حسابداري" استفاده مي شود و به جاي کلمه "افزايش" و "کاهش" عنوان "بدهکار" يا "بستانکار" به کار برده مي شود .

قاعده کلي ثبت تغييرات در حسابهاي متعلق به سمت راست معادله حسابداري (حسابهاي با ماهيت بدهکار):
  افزايش در حسابهاي با ماهيت بدهکار در ستون بدهکار ثبت مي شود و کاهش در حسابهاي با ماهيت بدهکار در ستون بستانکار ثبت مي شود .
قاعده کلي ثبت تغييرات در حسابهاي متعلق به سمت چپ معادله حسابداري (حسابهاي با ماهيت بستانکار):
  اين بخش دقيقا برعکس بخش سمت راست معادله حسابداري و به شرح زير مي باشد :
  افزايش در حسابهاي با ماهيت بستانکار در ستون بستانکار ثبت مي شود و کاهش در حسابهاي با ماهيت بستانکار در ستون بدهکار ثبت مي شود .

  نکته : حسابهاي با ماهيت بدهکار در پايان سال بايد داراي مانده بدهکار و حسابهاي داراي ماهيت بستانکار بايد داراي مانده بستانکار باشند در غير اين صورت بايد ثبت اصلاحي انجام و مانده به حساب مرتبط منتقل شود .


در نرم افزار هلو در قسمت عمليات مالي /سرفصل جديد مي توانيد در هنگام تعريف سرفصل، ماهيت حساب آن را مشخص نماييد . در اين فرم سه نوع ماهيت بدهکار، بستانکار و بدهکار /بستانکار قابل مشاهده است .

 دیدگاه خود را بیان کنید